Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il/ilçe Müdürlüğüne/Belediyeye başvurulur.
 • Gerekli evraklar ile birlikte başvuru dilekçesi doldurularak ilgili birime teslim edildikten sonra süreç başlamaktadır.
 • Süreç yaklaşık olarak 2 ay sürmekte olup her belediye için farklılık gösterebilir. Süreç sonlandıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bilgilendirme mesajı gönderilir.
 • Eğer başvuru kabul edildiyse başvuru esnasında bildirilen banka hesabına ödemeler yatar.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kentsel dönüşüme giren binanın bulunduğu yer belediyesine başvurarak kira yardımı talep edilir. Başvuru malik/kiracı/sınırlı ayni hak sahibi tarafından yapılmalıdır. Vekâletname ile yapılan başvurularda;

 1. Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,
 2. Hem kira yardımı başvurusu yapılması ve hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin, yer alması gerekir. Ayrıca, vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekir.
 • Elbirliği mülkiyetinin olduğu taşınmazlarda; mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesinin sağlanması halinde maliklere hisseleri oranında kira yardımı yapılacaktır. Mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülmemiş ise, mirasçılık belgesinde belirtilen hisse oranlarına veya hisse oranlarını gösteren bina emlak vergisi beyannamesine veya hisse oranlarını gösteren mahkeme kararına istinaden de maliklere hisseleri oranında kira yardımı yapılabilecektir.
 • Arsa paylı tapularda, ilgili belediyeden alınacak bina emlak vergi beyannamesinde ve fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekir. Kira yardımı başvuruları için istenen emlak vergisi beyannamesinin bina için düzenlenmiş olması ve ilgili bağımsız bölüm ile hissesini açıkça göstermesi gerekir. Arsa emlak vergisi beyannamesi ile işlem yapılması mümkün olmayacaktır.
 • Kira yardımı başvurusunda verilen tapunun vefat eden 1., 2., 3. Derece (kan ve kayın hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması halinde, mirasçı olduğu mirasçılık belgesiyle tespit edilen başvuru sahipleri, mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında kira yardımından faydalanabilecektir
 • Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SGK’ dan alınmış aylık hizmet listesi ile) halinde kira yardımından kiracı olarak faydalanabilecektir. Ancak, Risk Tespit Raporu’nda apartman görevlisi dairesinin görünmemesi nedeniyle A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine kira girişinin yapılamaması durumunda; söz konusu Riskli Yapı Tespit Raporu’nu düzenleyen lisanslı kuruluş tarafından bağımsız bölüm sayısının düzeltilmesi ve Müdürlüğün/Belediyenin Risk Tespit Raporu’nu onaylanmasını müteakip hak sahiplerinin talepleri değerlendirilebilecektir.
 • Malikin ve riskli yapıda ikamet eden kiracının veya sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümden dolayı kira yardımı için başvurması durumunda hem malik ve hem de riskli yapıda ikamet eden kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kira yardımından faydalanabilecektir.

KİRA YARDIMI NE KADAR SÜRE YAPILMAKTADIR?

 • Konut/işyeri maliklerine Bakan Olur’una göre belirlenen tutarda ve (18) ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.
 • Konut/işyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (5) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

GEREKLİ OLAN BELGELER

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN KONUTTA İKAMET EDEN KİRACILARDAN İSTENİLEN BELGELER;

 1. Başvuru Formu (Belediyede verilerek doldurulacak.)
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 3. Kiracının, riskli olarak tespit edilen yapıda Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren il/ ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak imzalı ve mühürlü ADRES BİLGİLERİ RAPORU veya e-devlet ’ten TARİHÇELİ YERLEŞİM YERİ raporu çıktısı alınacak.
 4. Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkililerce onaylı) (Kira Yardım Bürosundan verilmektedir.)
 5. Yıkım Ruhsatı alındığında Kira Yardım bürosundan verilmektedir.  
 6. Kiracıya ait Vadesiz TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ. ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacak.

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YAPIDA İŞYERİ İŞLETEN KİRACILARDAN İSTENİLEN BELGELER;

 1. Başvuru formu (Belediyede verilerek doldurulacak.)
 2. Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,
 3. Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni adreslerini gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı (Gerçek kişi mükelleflerden ilgili odalara kayıt yaptırmayan ve adres değişliklerini bildirmeyenlerden, riskli yapıda işyeri işletildiği tarih ile işyerinin tahliye edildiği tarihi belgelemek üzere, ilgili vergi dairesinden alınacak onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.),
 4. İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
 5. Yıkım Ruhsatı alındığında Kira Yardım bürosundan verilmektedir
 6. Gerçek/Tüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. Vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi, istenilecektir. Başvuru firma yetkilileri tarafından yapılmış ise, gerçek kişinin T.C. Kimlik Numarası ve IBAN’ın, başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN’ın uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

RİSKLİ YAPIDA KONUT/İŞYERİ BULUNAN MALİKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru formu (Belediyede verilerek doldurulacak.)
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 3. Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri
 4. Tapu Belgesi aslı ve fotokopisi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı (Kira Yardım Bürosundan verilmektedir.) Arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şeklide bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.
 5. Riskli yapı tespit raporu (Yetkililerce onaylı) (Kira Yardım Bürosundan verilmektedir.)
 6. Yıkım Ruhsatı alındığında Kira Yardım bürosundan verilmektedir
 7. Hak sahibine ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası AŞ. ait Hesap cüzdanı ve fotokopisi.

Av.Betül Benli – Av.Musa Sağ