Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, riskli yapıların belirlenerek yeniden geliştirilmesi ve kentteki yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Türkiye genelindeki güvenli olmayan tüm binalar kentsel dönüşüm merceğinde olup 6306 sayılı kanunun kapsamına girmektedir. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanların dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerin sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmesine ilişkin yenilemeler yapılmasıdır. Bu kapsamda Bakanlık kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir. İlgili kanun ile henüz doğal afetler gerçekleşmeden önce gerekli tedbirler alınarak can ve mal kaybının önüne geçilmesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri esnasında hak sahiplerinin haklarının korunması hedeflenmektedir.

Kentsel Dönüşümde Hukuki Danışmanlık

Kentsel Dönüşüm mevzuatında 09.11.2023 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler ve getirilen kolaylıkların kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağı ortadadır.

Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi esnasında birden çok taraf bulunur. Bu taraflar birbiriyle iş birliği halinde kent güvenliğini sağlamak amacıyla hareket ederler. Amaç her ne kadar aynı olsa da taraflar arasında anlaşmazlıklar çıktığı noktada işin içine birden çok hukuki alan bilgisi girmektedir. Örneğin imar hukuku, gayrimenkul hukuku, sözleşmeler hukuku, borçlar hukuku ve ticaret hukuku bu alanlardan yalnızca birkaçıdır. 6306 sayılı kanun başta olmak üzere kentsel dönüşüm süreci birden çok kanunda düzenlenmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinin bir avukat yardımı ile yürütülmesi hak kayıplarının yaşanmamasında ve sürecin hızlı, etkin ve çözümsel bir şekilde sonuçlandırılmasında önemlidir.

Sağ&Sağ Hukuk Bürosu Olarak;

 • Güncel mevzuat takibi yapılarak kentsel dönüşüm kararı alınması ve sonraki adımlarda hukuki danışmanlık vermek,
 • Taraflar arasındaki ilişkinin hukuki zemininin hazırlanması,
 • Kentsel dönüşüm sürecinde arsa paylarının düzeltilmesi davalarının takibi,
 • Riskli yapı tespitinde ve tespit sonrasında yapılması gerekenler,
 • İnşaat aşamasına geçildiğinde inşaat sözleşmesinin hazırlanması,
 • İnşaat sürecinde uyulması gerekenler noktasında hukuki destek verilmesi,
 • Malikler için taşınma ve kira yardımı gibi hususlarda hukuki destek verilmesi,
 • İlgili sözleşmelerin hazırlanması ve takibi, imar durumu değişikliklerinde sözleşmelerin revize edilmesi,
 • Kat mülkiyeti tapularının alınması ve teslimi sürecinde hukuki destek verilmesi,
 • Sözleşmeye uyulmaması gibi gerekli görüldüğü hallerde ilgililere ihtarname gönderilmesi ve takibi,
 • Bu gibi durumlarda gerekli davaların açılması ve yürütülmesi,
 • İdari merciler ile yaşanabilecek uyuşmazlıklarda gerekli itirazların yapılması ve takibi

Konularında ve karşılaşılacak tüm aksaklıklarda hukuki destek vermekteyiz.

Kentsel dönüşüm projelerinin avukat desteği ile gerçekleştirilmesi tüm riskleri en aza indirmede ve projenin başarı ile tamamlanmasında etkin bir rol oynar. Zira baştan alınan önlemler ile size en uygun yol izlenerek bu süreçte yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilecektir.