Marka Vekilleri Ve Patent Vekilleri Meslek Kuralları

Marka Vekilleri Ve Patent Vekilleri Meslek Kuralları bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

18.05.2017 tarihli, 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 10.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olarak kabul edilen Türk Patent Ve Marka Kurumu Patent Vekilleri Ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları Ve Disiplin Yönetmeliği ile marka ve patent vekilleri için vekillik meslek kuralları belirlenmiştir.

‘Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz’ kuralının doğal bir sonucu olarak vekilin meslek kurallarını bildiği kabul edilir. Hiçbir vekil, vekillik meslek kuralları hakkında bilgisi olmadığını mazeret olarak ileri süremez: Kural ihlalinin müvekkilin talimatına dayanması da vekili sorumluluktan kurtarmaz.

Vekil çalıştırdığı kişilerin tavır ve davranışlarından da sorumlu tutulmuştur. Vekil, yanında çalışanların da meslek kurallarına uyması konusunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu kişilerin kuralları ihlal etmesi de vekilin ihlali olarak nitelendirilir.

Yönetmelikte vekillik meslek kuralları şu şekilde düzenlenmiştir:

 1. Vekil mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olup görevini kötüye kullanamaz.
 2. Vekil, iş sahiplerine güvenilir bir vekil olarak hizmet sunmak, müvekkillerinin çıkarları doğrultusunda, objektif bir şekilde, kendi kişisel duygularını ya da çıkarlarını gözetmeksizin bağımsız bir vekil olarak davranmak zorundadır.
 3. Vekil, zamanının ve yeteneklerinin yetmediğini baştan bildiği bir işi kabul edemez.
 4. Vekil, herhangi bir talep olmaksızın salt kendine iş sağlamak amacıyla, muhtemel müvekkillere saldırgan bir pazarlama yöntemiyle yaklaşamaz.
 5. Vekil, işyerinde, yazışmalarda ve tanıtım araçlarında ya da başka herhangi bir yerde kamuyu yanıltacak bilgilere yer veremez.
 6. Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla vekil, gerçek ve tarafsız olması, dürüstlük ile meslek sırrına uygunluk gibi temel ilkelere uyumlu olması koşuluyla genel olarak reklam yapma hakkına sahiptir. Ancak, müvekkilinin açıkça izni olmaksızın kimliğini açıklamak, kurumların açıkça izni olmaksızın adını ve logosunu kullanmak, müvekkilinin talimatı dışında sınai mülkiyet haklarının alım satımını veya pazarlığını yapmak, meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yollarını kullanmak reklam hakkının kapsamı dışındadır.
 7. Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvekkilini zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır.
 8. Vekil, geçici bir süre için dahi olsa mesleğini ifa edemez hale geldiği takdirde veya verdiği hizmetleri geri çekmek istemesi halinde müvekkillerini derhal bilgilendirmek ve müvekkillerinin çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler almak zorundadır.
 9. Vekil, gerek kendisine tevdi edilen görevleri gerekse başka şekilde öğrenmiş olduğu müvekkile ilişkin bilgileri açıklamamakla ve sır saklamakla yükümlüdür. Vekilin bu sorumluluğu vekâlet ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder. Vekilin bu sorumluluğu, müvekkiline karşı olduğu gibi temsil etmediği halde kendisine bilgi vermiş olan kişilere karşı da bulunmaktadır.
 10. Vekil, kendi hizmeti karşılığı dışında müvekkilinden herhangi bir ücret talep edemez.
 11. Vekil, müvekkiline yüklendiği iş ile ilgili görüşünü açıklayabilir. Ancak iş veya işlemin sonucuna yönelik hiçbir taahhütte bulunamaz.
 12. Vekil, her türlü iş ilişkisinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmak zorundadır.
 13. Hiçbir vekil, bir meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte açıklama yapamaz.
 14. Hiçbir vekil, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncesini kamuoyuna açıklayamaz. Bu konudaki şikayetlerin mercii yalnız Kurumdur.
 15. Vekil, hali hazırda başka bir vekil tarafından ele alındığını bildiği veya bilmesi gerektiği belli bir dosya hakkında, dosya sahibinin bağımsız bir görüş alma veya vekilini değiştirme isteğini açıkça beyan etmiş olması dışında, dosya sahibiyle görüş alışverişinde bulunamaz.
 16. Vekil ile takip edilen bir dosyada, başka bir vekilin dosyanın takibi konusunda bir talimat alması halinde, yeni vekil dosyanın takibiyle görevli halihazırdaki vekile yazı ile bilgi verir. Halihazırdaki vekil ise dosyanın takibi için gerekli tüm belgeleri gecikmeden yeni vekile iletir.
 17. Vekil, sınai mülkiyet konularında uzmanlaşacak olan bir çalışanının doğru ve uygun eğitilmesi görevini üstlenmek zorundadır.
 18. Vekil, Kurum çalışanları ile olan ilişkilerinde meslek onuruna ve nezaket kurallarına uygun tutum ve davranışlarda bulunmak zorundadır.
 19. Vekil, Kurum adına yazılı veya sözlü hiçbir açıklamada bulunamaz.
 20. Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz.