Arabuluculuk Ücreti ve Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi

Bu örnek sözleşme sürecin özelliklerine göre doldurulup, gerekli değişiklikler yapılarak hem ihtiyari hem de dava şartı arabuluculukta kullanılabilir.

Arabuluculuk sürecinde ücret sözleşmesi imzalanması genellikle ihmal edilen bir konudur. Dava şartı arabuluculukta tarafların anlaşamaması halinde ücretin devlet tarafından ödenmesi bu durumda, ücret sözleşmesi yapılmasına gerek kalmamaktadır. Ancak  tarafların anlaşması durumunda uyuşmazlığın tarafları ile arabulucu arasında bir arabuluculuk ücret sözleşmesi yapılması gerekir.

Arabuluculuk ücretinin tutarı, ne zaman ve kimin tarafından ödeneceği genellikle anlaşma belgelerine yazılmaktadır. Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın internet sitesindeki ihtiyari arabuluculuk  anlaşma belgesinde de arabuluculuk ücreti konusunun anlaşma belgesinde düzenlendiği görülmektedir. 

Gizlilik, arabuluculuğun en önemli özelliklerinden biridir. Taraflar aksini kararlaştırmış olmadıkça, gizlilik ilkesi gereği arabuluculuk anlaşma belgesinde ödenmeyen ücret alacağının tahsili için icra takibinde dayanak belge olarak kullanılamayacağı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle arabuluculuk ücreti ödenmez ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurmak zorunluluğu doğar ise arabulucunun elinde bir ücret sözleşmesi olması büyük kolaylık sağlayacaktır.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı internet sitesinde yer alan ücret sözleşmesinden yararlanarak şu şekilde bir ücret sözleşmesi imzalanması faydalı olacaktır.

Bu örnek sözleşme sürecin özelliklerine göre doldurulup, gerekli değişiklikler yapılarak hem ihtiyari hem de dava şartı arabuluculukta kullanılabilir.

 

 

 

ARABULUCULUK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

[İmzaTarihi]

ARABULUCU: ...............

TARAF-1: ...............

TARAF-2: ...............

UYUŞMAZLIK KONUSU: ...............

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Uyuşmazlık tarafları ile arabulucu arasında işbu arabuluculuk ücret sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu sözleşme Arabulucu tarafından taraflara verilecek arabuluculuk hizmetine ilişkin olup, karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.

HİZMETİN İÇERİĞİ:

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı Arabulucuya, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın Taraflarınca yapılacak parasal ödemenin karşılığıdır.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla Tarafları bir araya getirecek, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirecektir.

Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirecektir.

ÜCRET:

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça Taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.

İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde Tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda, Taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda Tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda Tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça Taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve Taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

Arabuluculuk faaliyeti süresince Arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.

Taraflar bu sözleşmede yazılı adreslerini tebliğe elverişli adres olarak beyan ederler. Yazılı olarak adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

Ödemenin tam ve gününde yapılmaması halinde aylık yüzde ............... gecikme faizi uygulanır.

Bu kurallar ışığında taraflar ve arabulucu arasında kararlaştırılan arabuluculuk ücretinin aşağıdaki şekilde ödenmesine ilişkin işbu Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi taraflarca imzalanmış ve birer sureti taraflara verilmiştir.

Ödemeyi Yapacak Olan: ..........….taraflar ücreti paylaşıyorsa her bir tarafın ödeyeceği tutar ayrıca belirtilmelidir…..

Ödeme Tarihi: ...............

Ödenecek Tutar: ...............

Ödemenin Yapılacağı Hesap: .........arabuluculun iban no.....

TARAF-1

ARABULUCU

TARAF-2