Vekaletname

Genel Dava Vekaletnamesi

Leh ve aleyhimize ikame edilmiş ve edilecek, çekişmeli ve çekişmesiz bilumum davalar ile icra ve iflas takiplerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, icra ve iflas daireleri ile hakem ve hakem heyetleri nezdinde davacı, davalı, müşteki, katılan, şüpheli, sanık, alacaklı, borçlu veya üçüncü şahıs gibi her ne sıfat ve şekilde olursa olsun bizi temsile, adımıza hak ve menfaatlerimizi muhafaza için uygun göreceği her türlü muameleleri ifaya, her nevi dilekçe, belge ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ettirmeye ve tebellüğe, ihtarname ve protesto keşidesine, tarafımıza keşide edilen ihtarname ve protestolara cevap vermeye, dava ikamesine, her türlü delil ve şahit ikamesine, duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunmaya, gerekli gördüğü duruşmalara mazeret göndermeye, gerekli görmesi halinde davayı müracaata bırakmaya, uzlaşmaya, keşif yaptırmaya, dava nakline, yemin teklif etmeye, davayı temyize, istinaf yoluna başvurmaya, temyizden ve istinaftan feragate, davadan, istinaftan ve temyizden feragati kabule, tehiri icra ve mürafaa talebine, aharı tahkime, hakem ve muhasip tayine, azle ve redde, hakimi, bilirkişiyi ve zabıt katibini şikayete, bilirkişi ve memurun kusurundan dolayı tazminat davası açmaya, bilirkişi tayin, azil ve redde, hakimi redde, ilamların icrası için gerekli tüm işlemleri tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde yapmaya, icra ve iflas takiplerinde bulunmaya, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talep etmeye, icrai ve ihtiyati haciz vaz ve fekkine, konkordato ve iflas taleplerine itiraz etmeye, icra ve iflas takibine itiraz etmeye, mal beyanında bulunmaya, icra satışlarında alacağa mahsuben pey sürüp, satışa iştirak ederek, mahcuzları satın almaya ve satın alınan malları teslim almaya, icra dairelerinde ve noterlerde lehimize alacak temlik almaya ve alacağımızı temlik etmeye, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, sair tüm mahkemeler, vergi uzlaşma komisyonları, vergi daireleri, adli sicil müdürlüğü, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri, belediyeler, il özel idareleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, bankalar, ticaret sicil müdürlükleri, ticaret odaları, su, elektrik, doğalgaz kuruluşları, telefon şirketleri, çevre ve şehircilik bakanlığı altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürlüğü ve sair her türlü devlet daire ve müesseseleri ile özel kurum ve kuruluşlarda resmi kayıtları tetkike, belge örneklerini almaya, dilekçe ve belge ibrazına, her türlü işlemde bizi temsile; nüfus kayıtlarımızı ve adli sicil kayıtlarımızı almaya, vergi dairelerinde adımıza damga vergisi, veraset ve intikal vergisi ve sair her türlü vergi beyannamelerini vermeye, vergileri yatırmaya, fazla yatırılan veya iadesi gereken tutarları geri almaya, karşılıksız çeklerde kanunen bankaca ödenmesi gereken tutarları bankadan adımıza almaya, adımıza yatırılan masraf avansı ve sair paraların tarafımıza iadesi gereken kısmını almaya, daha önce açmış olduğumuz ve bize açılan dosyaları Uyap’tan sorgulamaya, dosya örneklerini almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, ikrara, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, davadan feragate, davayı kabule, yemini kabul ve yemini redde, haczi kaldırmaya, karar düzeltme talebinde bulunmaya, yargılamanın iadesini talep etmeye, davayı tamamen veya kısmen ıslaha, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına, tahkime, arabuluculuğa, uzlaştırmaya başvurmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını, tahkimi, arabuluculuğu, uzlaştırmayı takip ve sonuçlandırmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, tahkim, arabuluculuk ilgili evrakları imzalamaya, bu vekaletnamedeki yetkilerin tümü veya dilediği kısmı için başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere, İSTANBUL Barosu’na kayıtlı, 26906007998 TC kimlik numaralı Av.MUSA SAĞ ile 26894008366 TC kimlik numaralı Av.SEVİNÇ SAĞ, 33199743762 TC kimlik numaralı Av.ENDAM ERDEN, 46738326548 TC kimlik numaralı Av.SİNEM YÜCE ve 16442337246 TC kimlik numaralı Av.ÖYKÜ KIRDEMİR tarafımızdan vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN:

 

 

BOŞANMA İÇİN ÖZEL VEKALETNAME


Yukarıdaki bilgiler geçerlidir. Ancak notere iki resimle gidilmeli ve özel olarak boşanma için vekaletname verileceği belirtilmelidir.

 

YABANCI MAHKEME (BOŞANMA) KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Yukarıdaki örnekte yer alan avukat bilgilerine göre düzenlenmiş, tanıma ve tenfiz yetkilerini içeren vekaletname.
  2. Yabancı mahkeme kararının, kararı veren mahkeme tarafından 'BU KARAR ...... TARİHİNDE KESİNLEŞMİŞTİR' şeklinde kesinleşme şerhi yer alan aslı veya kararı veren mahkemeden alınacak onaylı sureti. Karar üzerinde APOSTİL ŞERHİ bulunmalıdır.
  3. Yabancı mahkeme kararının Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi (mahkeme kararı Türkiye'de noter tasdikli olarak da tercüme ettirilebilir)